2018 – 2019

Full Governing Body For Academic Year 2018-2019

MembersAutumn TermSpring TermSummer Term
Mr T Campbell
βœ“βœ“βœ“
Mr P Halliwellβœ“βœ“βœ“
Mr M Temboβœ“βœ“
Ms C Dohertyβœ“βœ“
Ms C Harteβœ“βœ“βœ“
Mr N Christieβœ“βœ“βœ“
Mr C Mabeyβœ“βœ“
Mr K Aduse-Poku
Parent Governor
βœ“βœ“
Mr T Sweeney
Parent Governor
βœ“βœ“Resigned
Mr J Semakulaβœ“βœ“βœ“
Cllr H Abdulmuhitβœ“
Ms W Salauβœ“βœ“βœ“
Mrs Jocelyn Sadsad
Parent Governor
βœ“ New In Post

Sub-Committee For Academic Year 2018-2019

Sub-Committee
MembersAutumn TermSpring TermSummer Term
BEHAVIOUR & SAFETY
Mr M Temboβœ“βœ“βœ“
Mr T Campbellβœ“βœ“βœ“
Mr J Semakulaβœ“βœ“
Ms W Salauβœ“βœ“βœ“
FINANCE
Mr T Campbellβœ“βœ“βœ“
Mr N Christieβœ“βœ“βœ“
Mr M Temboβœ“
TEACHING & LEARNING
Ms C Dohertyβœ“βœ“βœ“
Mrs C Harteβœ“βœ“
Mr C Mabeyβœ“
Mr K Aduse-Pokuβœ“
STAFFING & CURRICULUM
Mr N Christieβœ“βœ“
Mr T Sweeneyβœ“
STUDENT PROGRESS & DATA
Ms C Dohertyβœ“βœ“βœ“
Mr C Mabeyβœ“
Mr K Aduse-Pokuβœ“

2017 – 2018

Academic Year 2017 - 2018

MembersAutumn TermSpring TermSummer Term
Mr T Campbellβœ“βœ“βœ“
Mr P Halliwellβœ“βœ“βœ“
Mr M Temboβœ“βœ“βœ“
Ms C Dohertyβœ“βœ“
Mrs C Harteβœ“βœ“
Mr N Christieβœ“βœ“βœ“
Mr R Ocampo
Mr C Mabeyβœ“βœ“
Mr K Aduse-Pokuβœ“βœ“
Mr T Sweeneyβœ“βœ“βœ“
Mrs E Rahmanβœ“βœ“βœ“

Academic Year 2017-2018

Sub-Committee
MembersAutumn TermSpring TermSummer Term
BEHAVIOUR & SAFETY
Mr M Temboβœ“βœ“
Mr T Campbellβœ“βœ“βœ“
Ms E Rahmanβœ“βœ“
FINANCE
Mr T Campbellβœ“βœ“βœ“
Mr N Christieβœ“βœ“βœ“
Mr M Temboβœ“βœ“βœ“
TEACHING & LEARNING
Ms C Dohertyβœ“βœ“βœ“
Mrs C Harteβœ“βœ“βœ“
Mr C Mabeyβœ“βœ“βœ“
Mr K Aduse-Pokuβœ“βœ“βœ“
STAFFING & CURRICULUM
Mr R Ocampoβœ“
Mr N Christieβœ“βœ“βœ“
Mr T Sweeneyβœ“βœ“βœ“
STUDENT PROGRESS & DATA
Ms C Dohertyβœ“βœ“βœ“
Mr C Mabeyβœ“βœ“βœ“
Mr K Aduse-Pokuβœ“βœ“βœ“

2016 – 2017

Academic Year 2016 -2017

MembersAutumn TermSpring TermSummer Term
Mr T Campbell
βœ“βœ“
Mr P Halliwellβœ“βœ“βœ“
Mr M Tembo
Ms C Dohertyβœ“βœ“βœ“
Mrs C Harteβœ“βœ“
Mr N Christieβœ“βœ“
Mr R Ocampoβœ“
Mr C Mabeyβœ“
Mr K Aduse-Pokuβœ“
Mr T Sweeneyβœ“
Ms E Rahmanβœ“

Academic Year 2016 - 2017

Sub-Committee
&
Members
MembersAutumn TermSpring TermSummer Term
BEHAVIOUR & SAFETYMr M Tembo
βœ“
βœ“
Mr T Campbellβœ“
Ms E Rahmanβœ“
FINANCECllr T Sparrowhawk
βœ“
βœ“
Mr T Campbellβœ“βœ“
Mr N Christieβœ“βœ“
Mr M Temboβœ“
TEACHING & LEARNINGMs C Doherty
βœ“βœ“βœ“
Mrs C Harteβœ“βœ“βœ“
Mr C Mabeyβœ“βœ“
Mr K Aduse-Pokuβœ“βœ“
STAFFING & CURRICULUMMr R Ocampo
Mr N Christieβœ“βœ“
Mr T Sweeneyβœ“βœ“
Ms E Rahmanβœ“
STUDENT PROGRESS & DATAMs C Doherty
βœ“βœ“βœ“
Mr C Mabeyβœ“βœ“
Mr K Aduse-Pokuβœ“

2015 – 2016

Academic Year 2015-2016

MembersAutumn TermSpring TermSummer Term
Mr T Campbell
βœ“βœ“βœ“
Cllr T Sparrowhawkβœ“
Mr P Halliwellβœ“βœ“βœ“
Mr M Temboβœ“βœ“
Ms C Dohertyβœ“βœ“βœ“
Ms C Harteβœ“βœ“βœ“
Mr N Christieβœ“βœ“βœ“
Mr R Ocampoβœ“βœ“
Mr C Mabeyβœ“βœ“βœ“
Mr K Aduse-PokuNot Appointedβœ“βœ“
Mr T SweeneyNot Appointedβœ“
Ms E Rahmanβœ“βœ“
Fr D Masonβœ“βœ“βœ“

Academic Year 2015-2016

Sub-Committee
MembersAutumn TermSpring TermSummer Term
BEHAVIOUR & SAFETY
Mr M Temboβœ“βœ“βœ“
Mr T Campbellβœ“βœ“
Ms E Rahmanβœ“βœ“βœ“
FINANCE
Cllr T Sparrowhawkβœ“
Mr N Christieβœ“βœ“βœ“
Mr T Campbellβœ“βœ“βœ“
Mr M Temboβœ“βœ“βœ“
TEACHING & LEARNING
Ms C Dohertyβœ“βœ“βœ“
Mrs C Harteβœ“βœ“
Mr C Mabeyβœ“βœ“
Mr K Aduse-Pokuβœ“βœ“
STAFFING & CURRICULUM
Mr R Ocampoβœ“βœ“
Mr N Christieβœ“βœ“βœ“
Mr T Sweeneyβœ“
STUDENT PROGRESS & DATA
Ms C Dohertyβœ“βœ“βœ“
Mr C Mabeyβœ“βœ“βœ“
Mr K Aduse-Pokuβœ“βœ“